[ Toàn Bộ Máy Chủ ] Cập Nhật Patch Mới

12-05

Thông báo mới ngày 12 tháng 05 năm 2024

Cập nhật patch mới

TÍnh năng chuột phải vào trang bị sẽ tự động chuyển sang mục khác bao gồm như sau : 

Giao dịch

Hành Trang

Rương hành trang mở rộng

Rương chứa đồ 

Tính năng cộng điểm nhanh không cần thao tác thêm nút Ctrl

Có thể chọn mặt nhân vật -> sau khi thoát ra vào lại sẽ phải chọn lại