Vận Lương

15-09

Yêu cầu : 

Cấp độ 100 trở lên

Mất 30 vạn để báo danh 

Một ngày có thể vận lương tối đa 10 lần

Thời gian báo danh và vận lương như sau 

14h -> 14h45 hằng ngày 

18h -> 18h45 hằng ngày

Đối thoại với NPC Quân Kỳ - Vận Tiêu tại 201/197 Phượng tường để báo danh 

Sau khi báo danh vào bản đồ Vận Lương ( Mạn bắc ) 

Các hạ nhận lương ở NPC ' Sứ giả vận lương - bắt đâu ' tại tọa độ : 157/198 

Hệ thống sẽ giảm tốc độ di chuyển của các hạ, tháo trang bị ra không thể mặc vào lại cho tới khi trả nhiệm vụ hoặc về ba lăng huyện

Di chuyển tới vị trí 158/155 gặp NPC ' Sứ giả vận lương - kết thúc ' để trả lương. Hệ thống sẽ xóa kickout các hạ để xóa kĩ năng và có thể đeo lại trang bị nếu có tháo ra.

Tùy vào mốc cấp các hạ sẽ nhận được tiền vạn và kinh nghiệm khác nhau theo bảng dưới

Mốc cấp Tiền vạn  Kinh nghiệm
80 -> 109 0 vạn 10 triệu điểm
110 -> 119 4 vạn  2 triệu điểm
120 -> 129 4 vạn 3 triệu điểm
130 -> 139 4 vạn 3 triệu điểm
140 -> 149 4 vạn 3 triệu điểm
150 -> 159 4 vạn 30 triệu điểm
160 -> 199 4 vạn 30 triệu điểm

Hoàn thành 10 lần Vận Lương, gặp Lễ Quan để nhận 3 vật phẩm sự kiện