Điểm Danh Hằng Ngày

23-04

 Các máy chủ áp dụng

Tính năng chỉ áp dụng đối với các máy chủ khai mở sau máy chủ Tuyệt Phẩm

NPC Lễ Quan điểm danh hằng ngày ( 198 / 201 ba lăng huyện ) 

Phần thưởng đối với các mốc điểm danh như sau : 

Mốc 20 ngày : 68 giờ tiên thảo lộ - 68 giờ kính hoa lộ - 10 hoàng thạch kinh nghiệm [ trung ]

Mốc 30 ngày : Rương Vũ Khí Cấp 1

Mốc 60 ngày : Bộ trang bị định quốc 

Mốc 180 ngày : 1 món trang bị an bang

Mốc 255 ngày : Rương HKMP Tùy chọn cấp 1 - Không thể nâng cấp lên cấp 2 

Tất cả các trang bị khi nhận sẽ đều khóa và có hạn sử dụng vĩnh viễn.

Yêu cầu : Cần phải làm trống 6 hàng x 3 ô mới có thể nhận thưởng.