DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Boss tiểu Hoàng Kim
00:30
Hoa Đăng
01:00
Hoa Đăng
04:00
Hoa Đăng
07:00
Boss tiểu Hoàng Kim
07:30
Tống kim
09:00
Hoa Đăng
10:00
Đào Hoa Nguyên
10:30
Boss tiểu Hoàng Kim
12:30
Hoa Đăng
13:00
Hái quả Huy hoàng
13:00
Áp Tiêu
14:00
Viêm Đế
14:30
Boss Thế Giới
15:00
Hoa Đăng
16:00
Viêm Đế
16:30
Tống kim
17:00
Đại Hội Anh Hùng
17:50
Đua Ngựa
18:00
Áp Tiêu
18:00
Viêm Đế
18:30
Tống kim
19:00
Hoa Đăng
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Liên đấu
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Hoa Đăng
22:00
Đào Hoa Nguyên
22:30
Loạn Chiến Xuân Thu
22:30
Viêm Đế
22:30
Tống kim
23:00
Boss Thế Giới
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Boss tiểu Hoàng Kim
00:30
Hoa Đăng
01:00
Hoa Đăng
04:00
Hoa Đăng
07:00
Boss tiểu Hoàng Kim
07:30
Tống kim
09:00
Hoa Đăng
10:00
Đào Hoa Nguyên
10:30
Boss tiểu Hoàng Kim
12:30
Hái quả Huy hoàng
13:00
Hoa Đăng
13:00
Áp Tiêu
14:00
Viêm Đế
14:30
Liên đấu
15:00
Hoa Đăng
16:00
Viêm Đế
16:30
Đại Hội Anh Hùng
17:50
Đua Ngựa
18:00
Áp Tiêu
18:00
Viêm Đế
18:30
Tống kim
19:00
Hoa Đăng
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Liên đấu
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Hoa Đăng
22:00
Đào Hoa Nguyên
22:30
Loạn Chiến Xuân Thu
22:30
Viêm Đế
22:30
Tống kim
23:00
Boss Thế Giới
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Boss tiểu Hoàng Kim
00:30
Hoa Đăng
01:00
Hoa Đăng
04:00
Hoa Đăng
07:00
Boss tiểu Hoàng Kim
07:30
Tống kim
09:00
Hoa Đăng
10:00
Đào Hoa Nguyên
10:30
Boss tiểu Hoàng Kim
12:30
Hoa Đăng
13:00
Hái quả Huy hoàng
13:00
Áp Tiêu
14:00
Viêm Đế
14:30
Boss Thế Giới
15:00
Hoa Đăng
16:00
Viêm Đế
16:30
Tống kim
17:00
Đại Hội Anh Hùng
17:50
Đua Ngựa
18:00
Áp Tiêu
18:00
Viêm Đế
18:30
Tống kim
19:00
Hoa Đăng
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Liên đấu
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Hoa Đăng
22:00
Đào Hoa Nguyên
22:30
Loạn Chiến Xuân Thu
22:30
Viêm Đế
22:30
Tống kim
23:00
Boss Thế Giới
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Boss tiểu Hoàng Kim
00:30
Hoa Đăng
01:00
Hoa Đăng
04:00
Hoa Đăng
07:00
Boss tiểu Hoàng Kim
07:30
Tống kim
09:00
Hoa Đăng
10:00
Đào Hoa Nguyên
10:30
Boss tiểu Hoàng Kim
12:30
Hoa Đăng
13:00
Hái quả Huy hoàng
13:00
Áp Tiêu
14:00
Viêm Đế
14:30
Liên đấu
15:00
Hoa Đăng
16:00
Viêm Đế
16:30
Đại Hội Anh Hùng
17:50
Áp Tiêu
18:00
Đua Ngựa
18:00
Viêm Đế
18:30
Tống kim
19:00
Hoa Đăng
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Liên đấu
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Hoa Đăng
22:00
Đào Hoa Nguyên
22:30
Loạn Chiến Xuân Thu
22:30
Viêm Đế
22:30
Boss Thế Giới
23:00
Tống kim
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Boss tiểu Hoàng Kim
00:30
Hoa Đăng
01:00
Hoa Đăng
04:00
Hoa Đăng
07:00
Boss tiểu Hoàng Kim
07:30
Tống kim
09:00
Hoa Đăng
10:00
Đào Hoa Nguyên
10:30
Boss tiểu Hoàng Kim
12:30
Hoa Đăng
13:00
Hái quả Huy hoàng
13:00
Áp Tiêu
14:00
Viêm Đế
14:30
Boss Thế Giới
15:00
Hoa Đăng
16:00
Viêm Đế
16:30
Tống kim
17:00
Đại Hội Anh Hùng
17:50
Đua Ngựa
18:00
Áp Tiêu
18:00
Viêm Đế
18:30
Tống kim
19:00
Hoa Đăng
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Liên đấu
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Hoa Đăng
22:00
Đào Hoa Nguyên
22:30
Loạn Chiến Xuân Thu
22:30
Viêm Đế
22:30
Tống kim
23:00
Boss Thế Giới
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Boss tiểu Hoàng Kim
00:30
Hoa Đăng
01:00
Hoa Đăng
04:00
Hoa Đăng
07:00
Boss tiểu Hoàng Kim
07:30
Tống kim
09:00
Hoa Đăng
10:00
Đào Hoa Nguyên
10:30
Boss tiểu Hoàng Kim
12:30
Hoa Đăng
13:00
Hái quả Huy hoàng
13:00
Áp Tiêu
14:00
Viêm Đế
14:30
Liên đấu
15:00
Hoa Đăng
16:00
Viêm Đế
16:30
Đại Hội Anh Hùng
17:50
Đua Ngựa
18:00
Áp Tiêu
18:00
Viêm Đế
18:30
Hoa Đăng
19:00
Tống kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Liên đấu
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Hoa Đăng
22:00
Đào Hoa Nguyên
22:30
Loạn Chiến Xuân Thu
22:30
Viêm Đế
22:30
Tống kim
23:00
Boss Thế Giới
23:00
 
DÃ TẨU
Cả ngày
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Boss tiểu Hoàng Kim
00:30
Hoa Đăng
01:00
Hoa Đăng
04:00
Hoa Đăng
07:00
Boss tiểu Hoàng Kim
07:30
Tống kim
09:00
Hoa Đăng
10:00
Đào Hoa Nguyên
10:30
Boss tiểu Hoàng Kim
12:30
Hoa Đăng
13:00
Hái quả Huy hoàng
13:00
Áp Tiêu
14:00
Viêm Đế
14:30
Liên đấu
15:00
Hoa Đăng
16:00
Viêm Đế
16:30
Đại Hội Anh Hùng
17:50
Đua Ngựa
18:00
Áp Tiêu
18:00
Viêm Đế
18:30
Hoa Đăng
19:00
Tống kim
19:00
Boss Đại Hoàng Kim
19:30
Hái quả Hoàng Kim
20:00
Liên đấu
20:00
Viêm Đế
20:30
Tống kim
21:00
Hoa Đăng
22:00
Đào Hoa Nguyên
22:30
Loạn Chiến Xuân Thu
22:30
Viêm Đế
22:30
Tống kim
23:00
Boss Thế Giới
23:00
 
Tin tức
Cẩm Nang