Hướng Dẫn - Chế Tạo Ngọc Quả

12-08

Yêu cầu

NPC Chế Tạo - Thợ rèn Tương Dương

Số lượng Đồ Phổ tương ứng ( Bảng thông tin ) 

1 Bộ Thủy Tinh ( Tử Lục Lam ) 

1 Tẩy Tủy Kinh

1 Phúc Duyên Đại

Số điểm Tinh Lực yêu cầu tương ứng ( Bảng thông tin ) 

Tỉ lệ thành công : 65%

Thất bại sẽ mất : 1 Đồ Phổ - Tẩy Tủy Kinh - Phúc Duyên Đại - Bộ Thủy Tinh ( Tử Lục Lam ) 

Thành công nhận được số Ngọc Quả tương ứng

Công dụng của Ngọc Quả

[Kim] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Sức Mạnh

[Mộc] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Thân Pháp

[Thủy] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Kỹ Năng

[Hỏa] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Sinh Khí

[Thổ] Ngọc Quả : Tăng 1 điểm Nội Công

Mỗi Ngọc Quả chỉ được sử dụng tối đa 200.

Tẩy tủy sẽ không mất. Tẩy tủy xong nhận lại điểm tại NPC Chuyển Phái 212/193 Dương Châu

Chuyển phái sẽ mất 20% số điểm ban đầu 

Ví dụ : Trước khi chuyển phái có 101 điểm sức mạnh sau khi chuyển phái -> 80 điểm sức mạnh ( Số điểm * 20 / 100 làm tròn tới hàng đơn vị ) 

Bảng thông tin