Giới Thiệu - Trang Bị Cực Phẩm

08-07

Quý bằng hữu thân mến, dưới đây là thuộc tính của 2 bộ trang bị cực phẩm có mặt tại các máy chủ của Hào Kiệt Võ Lâm.

Lưu ý : Đây là hình ảnh tối đa thuộc tính có thể trùng luyện, Bộ Định Quốc có chú thích Phần thưởng dành cho Tân Vương sẽ là thuộc tính MAX

1. An Bang Cực Phẩm

 

2. Định Quốc Cực Phẩm