Hướng Dẫn - Phân Tách Đồ Phổ

12-08

Yêu cầu 

1 món Trang Bị ( Xem thông tin phía dưới ) 

Có tối thiểu 10 tinh lộ lực

Tiền vạn yêu cầu tương ứng  ( Xem danh sách phía dưới ) 

Tỉ lệ thành công 100%

Đồ Phổ dùng để chế tạo Ngọc Quả hoặc Đổi trang bị 

Bảng thông tin :