Bảo Tàng Viêm Đế

11-09

Bảo Tàng Viêm Đế diễn ra vào các ngày : thứ 2 - thứ 4 - thứ 6 

NPC Bình Bình Cô Nương 213/198 tại Biện Kinh

Thời gian bao danh : 14h30 - 16h30 - 18h30 - 20h30 - 22h30

Yêu cầu : Mỗi thành viên phải có Anh Hùng Lệnh mua tại Bảo Vật hoặc rơi ra từ boss Hoàng Kim

Dùng để đi được 1 lần / 1 ngày

Lần thứ 2 trở đi phải dùng Viêm Đế Lệnh ( 50xu ) 

Khi đi từ lần 2 các hạ sẽ được nhân đôi kinh nghiệm

Lưu ý : 

 • Tối đa 1 tổ đội là 8 thành viên và tối thiểu là 4 thành viên
 • Yêu cầu cấp độ : 130 
 • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).
 • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
 • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
 • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
 • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
 • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
 • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
 • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
 • Chỉ có thể tham gia tối đa tính năng Viêm Đế này 6 lần/tuần.

Phần thưởng 

Khi qua một ải sẽ nhận được 2 triệu điểm kinh nghiệm và 300 điểm chân nguyên

Khi qua ải cuối sẽ nhận được 10 triệu điểm kinh nghiệm

Đánh bại người chơi khác / 1 người / 15 triệu điểm kinh nghiệm

Tiêu diệt boss cuối cùng của ải nhận được 50 triệu điểm kinh nghiệm và 5000 chân nguyên

Riêng giờ tham gia 22h30 ( phải hoàn thành trong khung giờ 22h ) , Tổ đội chiến thắng sau cùng nhận được 1000 vạn lượng / 1 tổ đội 

Phần thưởng khi tiêu diệt boss cuối cùng 

Những người còn sống sót cuối cùng sẽ nhận được 5000 điểm chân nguyên và nhiên ngẫu nhiên :

Rương Đồ Phổ - Chúc Dung    
Rương Đồ Phổ - Phục Hi    
Rương Đồ Phổ - Nữ Oa    
Rương Đồ Phổ - Toại Nhân    
Rương Đồ Phổ - Thần Nông    
Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Võ Giáp    
Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Bách Luyện Khôi    
Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Trục Thiên Ngoa    
Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển    
Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Vũ Lâm Linh    
Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Hi Hoan ảnh Kịch    
Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ     
Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Hi Toái Tâm    
Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Hi Khúc Du Xuân    
Đồ phổ Hoàng Kim - Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái    
Đồ phổ Hoàng Kim - Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Phát Đái    
Đồ phổ Hoàng Kim - Nữ Oa Hàn Tương    
Đồ phổ Hoàng Kim - Nữ Oa Niệm Nô Kiều    
Đồ phổ Hoàng Kim - Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
Đồ phổ Hoàng Kim - Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
Đồ phổ Hoàng Kim - Chúc Dung Phá Nhật    
Đồ phổ Hoàng Kim - Chúc Dung Túy Thái Bình    
Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y    
Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn    
Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Ngự Phong Lý    
Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Trảm Nhạc    
Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Thiên Tịnh Sa    
Mảnh trang bị -Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
Mảnh trang bị -Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
Mảnh trang bị -Chúc Dung Phá Nhật    
Mảnh trang bị -Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y       
Mảnh trang bị -Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn      
Mảnh trang bị -Thần Nông Ngự Phong Lữ       
Mảnh trang bị -Thần Nông Trảm Nhạc    

Đổi trang bị tại NPC Bình bình cô nương

Hình ảnh bộ trang bị viêm đế 

Lưu ý : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Toại nhân : Liên kết

Phục Hi : Liên kết

Nữ Oa : Liên kết

Chúc Dung : Liên kết

Thần Nông : Liên kết