Nhiệm vụ Bang Hội - Truy Công Lệnh

20-10

Không để quý bằng hữu nhàm chán, khi cắm luyện công các bản đồ thì BQT Võ Lâm Chi Hổ đã hoàn thiện thêm Nhiệm Vụ Truy Công Lệnh dành cho các bang hội.

Yêu cầu : 

  • Cấp độ 120 trở lên 
  • 50 vạn 
  • 1 truy cộng lệnh 
  • Giới hạn 5 nhiệm vụ / 1 ngày / 1 nhân vật 

Nội dung nhiệm vụ : Khi nhận nhiệm vụ các hạ sẽ phải di chuyển tới bản đồ mà nhiệm vụ yêu cầu để tiêu diệt số quái nhất định 

Số lượng quái càng cao - kinh nghiệm nhận càng nhiều và theo bảng dưới đây 

Số lượng quái yêu cầu ( con ) 

Điểm kinh nghiệm nhận được ( triệu điểm ) 

200 10
500 20
1000 25
1500 35
2000 50
5000 70

Khi hoàn thành nhiệm vụ các hạ sẽ nhận được thêm tiền vạn. Ngẫu nhiên từ 1 vạn -> 50 vạn 

Nguồn gốc truy công lệnh 

Thành viên trong bang ( bao gồm cả bang chủ và trường lão ) khi tham gia tiêu diệt Boss Hoàng Kim Đại - Tiểu sẽ nhận được số lượng truy công lệnh nhất định.

Boss Hoàng Kim Tiểu - 5 Truy Công Lệnh 

Boss Hoàng Kim Đại - 10 Truy Công Lệnh 

Chú ý : Bang chủ có thể kiểm tra được lịch sử thành viên tiêu diệt Boss Hoàng Kim của bang tại NPC Bang Hội

Ngoài ra Truy Công Lệnh còn có thể kiếm được từ trận tống kim 21h hằng ngày, nếu thuộc phe thắng thì sẽ nhận được thêm 1 truy công lệnh .